Referencje

"Prowadzony w październiku 2008 r. przez kierowaną przez Pana jednostkę certyfikującą, proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg zgodny z ustaleniami zawartej umowy."

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

"Przebieg procesu certyfikacji był zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie."

- Burmistrz Gostynia

"Proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg, zgodny z ustaleniami zawartej umowy, a auditorzy podczas auditu wykazali się dużym zakresem wiedzy merytorycznej. Miło nam poinformować, iż jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT "

- Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży

"Proces certyfikacji został przeprowadzony zgodnie z umową wyczerpując wymagania normy."

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Systemu Zarządzania Jakością

"Wszystkie audity realizowane były terminowo, sprawnie, zgodnie z ustalaniami zawartych umów. Na podkreślenie zasługuje wiedza, profesjonalizm i rzetelność pracowników firmy ZETOM-CERT Sp. z o.o."

- Prezydent Miasta Suwałk

"W trakcie przeprowadzonego auditu współpraca z auditorami przebiegała pomyślnie. Rzetelność i profesjonalizm auditorów oceniamy bardzo wysoko. Usługa została wykonana fachowo i z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001."

- Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

"Miło nam poinformować, że jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT i z pełną odpowiedzialnością dajemy swoją rekomendację."

- Starosta Legnicki

"Na szczególne uznanie zasługuje osobiste zaangażowanie i dyspozycyjność wszystkich przedstawicieli ZETOM-CERT. Dotychczasowa współpraca z firmą ZETOM-CERT potwierdza trafność naszego wyboru."

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu

"Uzyskany certyfikat na okres trzech lat był nadzorowany w oparciu o coroczne audity kontrolne, oceniamy, że usługa certyfikacyjna jest prowadzona przez auditorów charakteryzujących się dużą kulturą osobistą, wiedzą, doświadczeniem i znajomością obszaru oc"

- Pełnomocnik Dyrektora w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo

"Profesjonalizm, z jakim spotkaliśmy się zasługuje na najważniejsze uznanie. Listem tym wyrażamy nasze zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą ZETOM-CERT."

- Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

"W imieniu Euro-Centrum Sp.z o.o. składam serdeczne podziękowania za sprawne prozeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarzadzania jakością. Chcę podkreslić bardzo dużą życzliwość i elastyczność Państwa w stosunku do naszej firmy, co umożliwiło nam"

- Prezes Zarządu Euro-Centrum Sp. z o.o.

Strona główna » Zmiany do wydanych certyfikatów


Zmiany do wydanych certyfikatów

1. ZETOM-CERT może wydać decyzję odnośnie zawieszenia / cofnięcia / odmowy udzielenia / ograniczenia zakresu / rozszerzenia zakresu wydanego certyfikatu – na podstawie wyników auditów lub innych informacji świadczących, że organizacja nie spełnia wymagań ZETOM-CERT lub, że dane zawarte w wydanym certyfikacie są nieaktualne, przy czym:

1) Zawieszenie, cofnięcie lub odmowa udzielenia certyfikacji może nastąpić w przypadku:
a) niespełnienia przez organizację warunków określających utrzymanie ważności / udzielenie certyfikacji, w tym nieprzystąpienie do corocznego auditu bądź negatywne wyniki auditów,
b) stwierdzenia nadużycia przez organizację uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu, mające na celu wprowadzenie w błąd swoich klientów,
c) stwierdzenia, że organizacja nie podejmuje działań wymaganych przez ZETOM-CERT,
d) wygaśnięcia umowy z powodu zmiany statusu prawnego organizacji,
e) zaprzestania przez organizacji działalności objętej certyfikatem,
f) wszczęcia postępowania upadłościowego względem organizacji,
g) rezygnacji organizacji z utrzymania certyfikatu,
h) nie spełniania zobowiązań finansowych wobec ZETOM-CERT.

2) Decyzja o cofnięciu certyfikatu poprzedzona jest 6 miesięcznym okresem zawieszenia certyfikatu. Postanowienie to nie dotyczy przypadku rezygnacji Organizacji z utrzymania certyfikatu, co automatycznie powoduje cofnięcie certyfikatu bez wydawania decyzji o jego zawieszeniu.
W przypadku nieprzystąpienia do corocznego auditu nadzoru 6 miesięczny okres zawieszenia certyfikatu jest skracany o ewentualny, maksymalnie trzymiesięczny okres organizacyjny licząc od przypadającej w danym roku daty auditu nadzoru (wyłączając pierwszy audit nadzoru po początkowej certyfikacji – zgodnie z 6.1.5, gdzie zawieszenie certyfikatu jest na okres 6 miesięcy, czyli nie ma ww. trzymiesięcznego okresu organizacyjnego).
Organizacja w okresie zawieszenia nie może posługiwać się certyfikatem, a na publikowanych wykazach jednostek certyfikowanych nanoszona jest adnotacja „certyfikat zawieszono.”

3) W przypadku cofnięcia / odmowy udzielenia certyfikacji, ZETOM-CERT nanosi stosowne zmiany w publikowanym rejestrze oraz występuje do organizacji o zwrot wydanych i ważnych certyfikatów.

4) Ograniczenie zakresu certyfikatu może nastąpić na wniosek Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy w przypadku zmian w zakresie działalności organizacji, powodujących dezaktualizację posiadanego zakresu certyfikatu. ZETOM-CERT występuje o zwrot wydanych i ważnych certyfikatów oraz aktualizuje publikowany rejestr.

5) Rozszerzenie zakresu certyfikatu może nastąpić na wniosek organizacji. ZETOM-CERT występuje do organizacji o zwrot wydanych, ważnych certyfikatów oraz aktualizuje publikowany rejestr.

2. Organizacja może ubiegać się ponownie o certyfikację w terminie i trybie uzgodnionym z ZETOM-CERT.

1) Decyzja dotycząca wznowienia ważności certyfikatu po jego zawieszeniu poprzedzona jest auditem i/lub sprawozdaniem organizacji o usunięciu nieprawidłowości.

2) Decyzja dotycząca wznowienia ważności certyfikatu po jego cofnięciu / odmowie udzielenia lub decyzja o poszerzeniu zakresu / zawężeniu zakresu certyfikatu poprzedzona jest auditem.

3) Dodatkowe audity nie są wymagane w przypadkach dotyczących zobowiązań finansowych.