Referencje

"Prowadzony w październiku 2008 r. przez kierowaną przez Pana jednostkę certyfikującą, proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg zgodny z ustaleniami zawartej umowy."

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

"Przebieg procesu certyfikacji był zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie."

- Burmistrz Gostynia

"Proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg, zgodny z ustaleniami zawartej umowy, a auditorzy podczas auditu wykazali się dużym zakresem wiedzy merytorycznej. Miło nam poinformować, iż jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT "

- Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży

"Proces certyfikacji został przeprowadzony zgodnie z umową wyczerpując wymagania normy."

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Systemu Zarządzania Jakością

"Wszystkie audity realizowane były terminowo, sprawnie, zgodnie z ustalaniami zawartych umów. Na podkreślenie zasługuje wiedza, profesjonalizm i rzetelność pracowników firmy ZETOM-CERT Sp. z o.o."

- Prezydent Miasta Suwałk

"W trakcie przeprowadzonego auditu współpraca z auditorami przebiegała pomyślnie. Rzetelność i profesjonalizm auditorów oceniamy bardzo wysoko. Usługa została wykonana fachowo i z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001."

- Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

"Miło nam poinformować, że jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT i z pełną odpowiedzialnością dajemy swoją rekomendację."

- Starosta Legnicki

"Na szczególne uznanie zasługuje osobiste zaangażowanie i dyspozycyjność wszystkich przedstawicieli ZETOM-CERT. Dotychczasowa współpraca z firmą ZETOM-CERT potwierdza trafność naszego wyboru."

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu

"Uzyskany certyfikat na okres trzech lat był nadzorowany w oparciu o coroczne audity kontrolne, oceniamy, że usługa certyfikacyjna jest prowadzona przez auditorów charakteryzujących się dużą kulturą osobistą, wiedzą, doświadczeniem i znajomością obszaru oc"

- Pełnomocnik Dyrektora w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo

"Profesjonalizm, z jakim spotkaliśmy się zasługuje na najważniejsze uznanie. Listem tym wyrażamy nasze zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą ZETOM-CERT."

- Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

"W imieniu Euro-Centrum Sp.z o.o. składam serdeczne podziękowania za sprawne prozeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarzadzania jakością. Chcę podkreslić bardzo dużą życzliwość i elastyczność Państwa w stosunku do naszej firmy, co umożliwiło nam"

- Prezes Zarządu Euro-Centrum Sp. z o.o.

Strona główna » Komunikaty » Komunikat ZETOM-CERT z dn. 28.06.2017 dotyczący działań związanych z okresem przejścia dla ISO 9001:2015Komunikat z dnia 28.6.2017

Komunikat ZETOM-CERT z dn. 28.06.2017 dotyczący działań związanych z okresem przejścia dla ISO 9001:2015

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami przypominamy, że w dn. 15 września
2015 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standardization, www.iso.org) opublikowała nowe wydanie normy ISO 9001. Do Polskich Norm przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) została ona wprowadzona metodą uznania w październiku 2015 r. W lipcu 2016 r. znowelizowana norma została przetłumaczona na język polski i wydana przez PKN jako PN-EN ISO 9001:2015-10 – wersja polska.

W oparciu o Komunikat Polskiego Centrum Akredytacji nr 177 z dn. 28.10.2015 oraz Dokument IAF ID 9:2015 Wytyczne planowania okresu przejścia dla ISO 9001:2015 ZETOM-CERT jako akredytowana jednostka certyfikująca opracował zasady postepowania w trzyletnim okresie przejścia liczonym od dn. 15.09.2015. Zasady te wchodzą w życie z dn. opublikowania niniejszego Komunikatu.

Zasady postepowania ZETOM-CERT w okresie przejścia:

• Certyfikaty SZJ na zgodność w wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 tracą ważność w dn. 15.09.2018.
• Certyfikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 wydawane w okresie przejścia będą miały datę ważności do 14.09.2018.
Do 15.09.2017 certyfikacja/ponowna certyfikacja może odbywać się w oparciu o wymagania PN-EN ISO 9001:2009 bądź PN-EN ISO 9001:2015-10.
Po 15.09.2017 wskazane jest by certyfikacja, bądź ponowna certyfikacja prowadzona była w oparciu o wymagania PN-EN ISO 9001:2015-10.
• U certyfikowanych klientów ZETOM-CERT będzie prowadził certyfikację dla przejścia na PN-EN ISO 9001:2015-10 w trakcie planowanych auditów w nadzorze bądź w czasie ponownej certyfikacji. Na życzenie klienta ocena taka będzie mogła się odbyć w innym, uzgodnionym z ZETOM-CERT terminie.
W przypadku połączenia auditu przejścia z auditem ponownej certyfikacji zostanie rozpoczęty nowy cykl certyfikacji oraz wydany certyfikat z datą ważności na kolejne trzy lata.
W przypadku połączenia auditu przejścia z auditem w nadzorze, bądź przeprowadzenia go po uzgodnieniu w innym terminie, w trwającym trzyletnim cyklu certyfikacji, certyfikat zostanie zaktualizowany na brakujący okres trzyletniego cyklu, wynikający z utraty ważności certyfikatów SZJ na zgodność w wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 w dn. 15.09.2018. W trakcie auditu przejścia niezbędna będzie ocena wdrożenia wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10, co może skutkować wydłużeniem czasu auditu (w przypadku auditów w nadzorze). Stopień wydłużenia czasu auditu będzie uzależniony od złożoności działalności nadzorowanej organizacji.
• W przypadku auditów prowadzonych w odniesieniu do normy PN-EN ISO 9001:2015-10 ocena skuteczności działań korygujących z poprzedniego auditu, prowadzonego na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 będzie prowadzona w oparciu o oba standardy.

• Zakres posiadanej przez ZETOM-CERT akredytacji nr AC 075 został uaktualniony o normę PN-EN ISO 9001:2015-10. ZETOM-CERT może prowadzić audity na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015-10 w obszarze akredytowanym i wystawiać certyfikaty zgodności z ww. normą ze znakiem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Organizacjom stosującym PN-EN ISO 9001:2009, zaleca się podjęcie następujących działań w okresie przejścia w celu dostosowania się do
PN-EN ISO 9001:2015-10.

• Identyfikację różnic organizacyjnych, które należy uwzględnić w celu spełniania nowych wymagań.
• Opracowanie planu wdrożenia.
• Zapewnienie właściwego szkolenia i świadomości wszystkich stron, które mają wpływ na skuteczność organizacji.
• Aktualizację obecnego systemu zarządzania jakością (QMS) w celu spełnienia zmienionych wymagań i zapewnienie weryfikacji jego skuteczności (przeprowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania).
• Przystąpienie do auditu potwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 (w ramach auditu w nadzorze lub ponownej certyfikacji lub auditu dodatkowego) w terminie do 15.07.2018 r., przeprowadzenie auditu w terminie późniejszym może być obciążone ryzykiem braku możliwości wydania decyzji o certyfikacji/ponownej certyfikacji przed 14.09.2018, ze względu na brak czasu na usunięcie przez auditowanych ewentualnych niezgodności.

Komunikat opracowany na podstawie:
Komunikatu Polskiego Centrum Akredytacji nr 177 z dn. 28.10.2015
Dokumentu IAF ID 9:2015 Wytyczne planowania okresu przejścia dla ISO 9001:2015