Referencje

"Prowadzony w październiku 2008 r. przez kierowaną przez Pana jednostkę certyfikującą, proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg zgodny z ustaleniami zawartej umowy."

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

"Przebieg procesu certyfikacji był zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie."

- Burmistrz Gostynia

"Proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg, zgodny z ustaleniami zawartej umowy, a auditorzy podczas auditu wykazali się dużym zakresem wiedzy merytorycznej. Miło nam poinformować, iż jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT "

- Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży

"Proces certyfikacji został przeprowadzony zgodnie z umową wyczerpując wymagania normy."

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Systemu Zarządzania Jakością

"Wszystkie audity realizowane były terminowo, sprawnie, zgodnie z ustalaniami zawartych umów. Na podkreślenie zasługuje wiedza, profesjonalizm i rzetelność pracowników firmy ZETOM-CERT Sp. z o.o."

- Prezydent Miasta Suwałk

"W trakcie przeprowadzonego auditu współpraca z auditorami przebiegała pomyślnie. Rzetelność i profesjonalizm auditorów oceniamy bardzo wysoko. Usługa została wykonana fachowo i z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001."

- Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

"Miło nam poinformować, że jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT i z pełną odpowiedzialnością dajemy swoją rekomendację."

- Starosta Legnicki

"Na szczególne uznanie zasługuje osobiste zaangażowanie i dyspozycyjność wszystkich przedstawicieli ZETOM-CERT. Dotychczasowa współpraca z firmą ZETOM-CERT potwierdza trafność naszego wyboru."

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu

"Uzyskany certyfikat na okres trzech lat był nadzorowany w oparciu o coroczne audity kontrolne, oceniamy, że usługa certyfikacyjna jest prowadzona przez auditorów charakteryzujących się dużą kulturą osobistą, wiedzą, doświadczeniem i znajomością obszaru oc"

- Pełnomocnik Dyrektora w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo

"Profesjonalizm, z jakim spotkaliśmy się zasługuje na najważniejsze uznanie. Listem tym wyrażamy nasze zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą ZETOM-CERT."

- Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

"W imieniu Euro-Centrum Sp.z o.o. składam serdeczne podziękowania za sprawne prozeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarzadzania jakością. Chcę podkreslić bardzo dużą życzliwość i elastyczność Państwa w stosunku do naszej firmy, co umożliwiło nam"

- Prezes Zarządu Euro-Centrum Sp. z o.o.

Strona główna » KomunikatyKomunikat z dnia 10.11.2017

Komunikat ZETOM-CERT z dn. 10.11.2017 w sprawie warunków certyfikacji systemów zarządzania jakością

W oparciu o Komunikat Polskiego Centrum Akredytacji nr 237 z dn. 9.11.2017 oraz Rezolucję 2017-13 przyjętą przez General Assembly IAF ZETOM-CERT jako akredytowana jednostka certyfikująca od dnia 15.03.2018 będzie prowadzić audity początkowej certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji w odniesieniu do wymagań nowego wydania normy ISO 9001:2015.
Wyniki tych auditów będą uwzględnione przez ZETOM-CERT przy podejmowaniu dalszych decyzji dotyczących akredytowanych certyfikacji w odniesieniu do normy ISO 9001:2008.

Zasady postępowania ZETOM-CERT w związku z opublikowaniem niniejszego Komunikatu oraz z końcem okresu obowiązywania ISO 9001:2008 z dn. 14.09.2018

Podmiot Działanie
Podmioty planujące
złożenie wniosku
o certyfikację/
rozszerzenie
zakresu
certyfikacji
Od dnia 15.03.2018 r. będą rozpatrywane wyłącznie wnioski o certyfikację lub rozszerzenie zakresu w oparciu o normę ISO 9001:2015.
Podmioty
w procesie
certyfikacji
Procesy certyfikacji systemu zarzadzania jakością według normy ISO 9001:2008 niezakończone do 14.03.2018 r. będą kontynuowane pod warunkiem, że podmiot podda się dodatkowej ocenie w odniesieniu do wymagań ISO 9001:2015.
Podmioty certyfikowane będące
w trakcie nadzoru
nad certyfikatem.
Podmioty certyfikowane według normy ISO 9001:2008 są zobowiązane do dostosowania SZJ do wymagań normy ISO 9001:2015, tak aby najbliższa ocena w nadzorze przeprowadzona po 15.03.2018 r. była prowadzona w oparciu o wymagania ISO 9001:2015.
Ocena dostosowania SZJ do ISO 9001:2015 (audit przejścia) prowadzona po 15.03.2018 r. będzie realizowana
• podczas planowych auditów nadzoru/ponownej certyfikacji (zgodnie z harmonogramem nadzoru)
• jako ocena przyśpieszona (nadzór/ponowna certyfikacja) przeprowadzona nie później niż do 14.09.2018 r., w przypadku kiedy audit nadzoru/ponownej certyfikacji jest zaplanowany w harmonogramie po tym terminie
• jako ocena dodatkowa (na życzenie klienta) przeprowadzona nie później niż do 14.09.2018 r., w przypadku kiedy audit nadzoru/ponownej certyfikacji jest zaplanowany w harmonogramie po tym terminie.

Komunikat opracowany na podstawie:
Komunikatu Polskiego Centrum Akredytacji nr 237 z dn. 9.11.2017
Rezolucji 2017-13 przyjętej przez General Assembly IAFKomunikat z dnia 28.6.2017

Komunikat ZETOM-CERT z dn. 28.06.2017 dotyczący działań związanych z okresem przejścia dla ISO 9001:2015

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami przypominamy, że w dn. 15 września
2015 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standardization, www.iso.org) opublikowała nowe wydanie normy ISO 9001. Do Polskich Norm przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) została ona wprowadzona metodą uznania w październiku 2015 r. W lipcu 2016 r. znowelizowana norma została przetłumaczona na język polski i wydana przez PKN jako PN-EN ISO 9001:2015-10 – wersja polska.

W oparciu o Komunikat Polskiego Centrum Akredytacji nr 177 z dn. 28.10.2015 oraz Dokument IAF ID 9:2015 Wytyczne planowania okresu przejścia dla ISO 9001:2015 ZETOM-CERT jako akredytowana jednostka certyfikująca opracował zasady postepowania w trzyletnim okresie przejścia liczonym od dn. 15.09.2015. Zasady te wchodzą w życie z dn. opublikowania niniejszego Komunikatu.

Zasady postepowania ZETOM-CERT w okresie przejścia:

• Certyfikaty SZJ na zgodność w wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 tracą ważność w dn. 15.09.2018.
• Certyfikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 wydawane w okresie przejścia będą miały datę ważności do 14.09.2018.
Do 15.09.2017 certyfikacja/ponowna certyfikacja może odbywać się w oparciu o wymagania PN-EN ISO 9001:2009 bądź PN-EN ISO 9001:2015-10.
Po 15.09.2017 wskazane jest by certyfikacja, bądź ponowna certyfikacja prowadzona była w oparciu o wymagania PN-EN ISO 9001:2015-10.
• U certyfikowanych klientów ZETOM-CERT będzie prowadził certyfikację dla przejścia na PN-EN ISO 9001:2015-10 w trakcie planowanych auditów w nadzorze bądź w czasie ponownej certyfikacji. Na życzenie klienta ocena taka będzie mogła się odbyć w innym, uzgodnionym z ZETOM-CERT terminie.
W przypadku połączenia auditu przejścia z auditem ponownej certyfikacji zostanie rozpoczęty nowy cykl certyfikacji oraz wydany certyfikat z datą ważności na kolejne trzy lata.
W przypadku połączenia auditu przejścia z auditem w nadzorze, bądź przeprowadzenia go po uzgodnieniu w innym terminie, w trwającym trzyletnim cyklu certyfikacji, certyfikat zostanie zaktualizowany na brakujący okres trzyletniego cyklu, wynikający z utraty ważności certyfikatów SZJ na zgodność w wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 w dn. 15.09.2018. W trakcie auditu przejścia niezbędna będzie ocena wdrożenia wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10, co może skutkować wydłużeniem czasu auditu (w przypadku auditów w nadzorze). Stopień wydłużenia czasu auditu będzie uzależniony od złożoności działalności nadzorowanej organizacji.
• W przypadku auditów prowadzonych w odniesieniu do normy PN-EN ISO 9001:2015-10 ocena skuteczności działań korygujących z poprzedniego auditu, prowadzonego na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 będzie prowadzona w oparciu o oba standardy.

• Zakres posiadanej przez ZETOM-CERT akredytacji nr AC 075 został uaktualniony o normę PN-EN ISO 9001:2015-10. ZETOM-CERT może prowadzić audity na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015-10 w obszarze akredytowanym i wystawiać certyfikaty zgodności z ww. normą ze znakiem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Organizacjom stosującym PN-EN ISO 9001:2009, zaleca się podjęcie następujących działań w okresie przejścia w celu dostosowania się do
PN-EN ISO 9001:2015-10.

• Identyfikację różnic organizacyjnych, które należy uwzględnić w celu spełniania nowych wymagań.
• Opracowanie planu wdrożenia.
• Zapewnienie właściwego szkolenia i świadomości wszystkich stron, które mają wpływ na skuteczność organizacji.
• Aktualizację obecnego systemu zarządzania jakością (QMS) w celu spełnienia zmienionych wymagań i zapewnienie weryfikacji jego skuteczności (przeprowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania).
• Przystąpienie do auditu potwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 (w ramach auditu w nadzorze lub ponownej certyfikacji lub auditu dodatkowego) w terminie do 15.07.2018 r., przeprowadzenie auditu w terminie późniejszym może być obciążone ryzykiem braku możliwości wydania decyzji o certyfikacji/ponownej certyfikacji przed 14.09.2018, ze względu na brak czasu na usunięcie przez auditowanych ewentualnych niezgodności.

Komunikat opracowany na podstawie:
Komunikatu Polskiego Centrum Akredytacji nr 177 z dn. 28.10.2015
Dokumentu IAF ID 9:2015 Wytyczne planowania okresu przejścia dla ISO 9001:2015Komunikat z dnia 09.3.2017

Uaktualnienie akredytacji ZETOM-CERT o PN-EN ISO 9001:2015-10

Z przyjemnością informujemy, że na podstawie wyników oceny przeprowadzonej przez Polskie Centrum Akredytacji jednostka certyfikująca ZETOM-CERT utrzymała akredytację AC 075 z jednoczesnym przejściem na normę PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 oraz uaktualnieniem zakresu posiadanej akredytacji w odniesieniu do nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:2015-10. W związku z powyższym ZETOM-CERT może już prowadzić audity na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015-10 w obszarze akredytowanym i wystawiać certyfikaty zgodności z ww. normą ze znakiem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Aktualny certyfikat akredytacji dostępny jest w zakładce Informacje o firmie.

Komunikat z dnia 08.8.2016

Norma ISO 9001:2015 – przetłumaczona na język polski

W lipcu 2016 r. znowelizowana norma ISO 9001:2015 Systemy zarzadzania jakością – wymagania została przetłumaczona na język polski i wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Oznaczenie normy jest następujące PN-EN ISO 9001:2015-10 – wersja polska. Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami organizacje certyfikowane mają czas do września 2018 na dostosowanie swoich systemów zarządzania do znowelizowanej normy.Komunikat z dnia 04.12.2015

Komunikat ZETOM-CERT z dn. 04.12.2015 dotyczący działań związanych z okresem przejścia dla ISO 9001:2015

Zgodnie z wcześniej przekazanym komunikatem przypominamy, że w dn. 15 września 2015 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standardization, www.iso.org) opublikowała nowe wydanie normy ISO 9001. Do Polskich Norm przez PKN została ona wprowadzona metodą uznania w dniu 07 października 2015 r. jako PN-EN ISO 9001:2015-10 – wersja angielska, Systemy zarządzania jakością – Wymagania. Publikacja polskiej wersji językowej normy ISO 9001:2015 planowana jest na rok 2016.

W oparciu o Komunikat Polskiego Centrum Akredytacji nr 177 z dn. 28.10.2015 oraz Dokument IAF ID 9:2015 Wytyczne planowania okresu przejścia dla ISO 9001:2015 ZETOM-CERT jako akredytowana jednostka certyfikująca opracował zasady postepowania w trzyletnim okresie przejścia liczonym od dn. 15.09.2015. Zasady te wchodzą w życie z dn. opublikowania niniejszego Komunikatu.

Zasady postepowania ZETOM-CERT w okresie przejścia:

• Certyfikaty SZJ na zgodność w wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 tracą ważność w dn. 15.09.2018.
• Certyfikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 wydawane w okresie przejścia będą miały datę ważności do 14.09.2018.
• Do 15.09.2017 certyfikacja/ponowna certyfikacja może odbywać się w oparciu o wymagania PN-EN ISO 9001:2009.
• Po 15.09.2017 zaleca się by nowa certyfikacja, bądź wznowienia były prowadzone w oparciu o wymagania PN-EN ISO 9001:2015.
• ZETOM-CERT będzie prowadził certyfikację dla przejścia na PN-EN ISO 9001:2015 w trakcie planowanych auditów w nadzorze bądź w czasie odnowienia certyfikatu. Na życzenie klienta ocena taka będzie mogła się odbyć w innym, uzgodnionym z ZETOM-CERT terminie.
• W przypadku auditów prowadzonych w odniesieniu do normy PN-EN ISO 9001:2015 ocena skuteczności działań korygujących z poprzedniego auditu, prowadzonego na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 będzie prowadzona w oparciu o oba standardy.
• ZETOM-CERT będzie mógł wydawać akredytowane certyfikaty wykazujące zgodność z PN-EN ISO 9001:2015 dopiero po otrzymaniu od PCA zakresu akredytacji uwzględniającego ww. normę.

Organizacjom stosującym PN-EN ISO 9001:2009, zaleca się podjęcie następujących działań w okresie przejścia w celu dostosowania się do PN-EN ISO 9001:2015

• Identyfikację różnic organizacyjnych, które należy uwzględnić w celu spełniania nowych wymagań.
• Opracowanie planu wdrożenia.
• Zapewnienie właściwego szkolenia i świadomości wszystkich stron, które mają wpływ na skuteczność organizacji.
• Aktualizację obecnego systemu zarządzania jakością (QMS) w celu spełnienia zmienionych wymagań i zapewnienia weryfikacji jego skuteczności.Komunikat z dnia 20.10.2015

Nowelizacja normy ISO 9001

We wrześniu 2015 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standardization, www.iso.org) opublikowała nowe wydanie normy ISO 9001. Do Polskich Norm przez PKN została ona wprowadzona metodą uznania w dniu 07 października 2015 r. jako PN-EN ISO 9001:2015-10 – wersja angielska, Systemy zarządzania jakością – Wymagania. Publikacja polskiej wersji językowej normy ISO 9001:2015 planowana jest na rok 2016.

Czas na dostosowanie systemu zarzadzania jakością wg ISO 9001:2008 do znowelizowanej normy ISO 9001:2015
• Zatwierdzono trzyletni okres przejścia (tj. do września 2018 r.) na nową normę ISO 9001:2015.
• ZETOM-CERT jako jednostka akredytowana otrzyma z Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oficjalne wytyczne dotyczące nowelizacji oraz zmian w programach certyfikacji/ponownej certyfikacji.

Główne zmiany w normie ISO 9001:2015

Zmiana układu normy. Znowelizowana norma ma 10 punktów, w tym wymagania zawarte są w rozdziałach od 4 do 10:
1 Zakres normy
2 Odniesienia normatywne
3 Terminy i definicje
4 Kontekst organizacji
5 Przywództwo
6 Planowanie
7 Wsparcie
8 Funkcjonowanie
9 Ocena funkcjonowania
10 Doskonalenie

Ewentualnych wyłączeń nie ograniczono do jednego rozdziału i są one możliwe w przypadku braku zastosowania danego wymagania w certyfikowanej organizacji.
Według obecnie posiadanych informacji organizacja certyfikowana w ciągu trzech lat od wydania nowej normy, tj. do września 2018 powinna przejść „duży” audit, tj. audit ponownej certyfikacji. Więcej informacji w tym zakresie przekażemy po otrzymaniu wytycznych z jednostki akredytującej. Stosowanie SZJ wg normy ISO 9001:2008 (EN ISO 9001:2008 / PN-EN ISO 9001:2009) traci ważność we wrześniu 2018 r.
Główne zmiany w podejściu dotyczą:

• Koncentracji na przywództwie
• Koncentracji na zarządzaniu ryzykiem
• Położeniu nacisku na cele, pomiary ich realizacji i zarządzanie zmianą
• Komunikacji oraz świadomości
• Zmniejszeniu liczby wymagań o charakterze nakazów
• Unifikacji nazw w obszarze dokumentacji SZJ

O zmianach w procedurach certyfikacji/ponownej certyfikacji będziemy Państwa informowali na bieżąco.Komunikat z dnia 20.10.2015

Zmiana adresu lokalizacji biura ZETOM-CERT

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana adresu lokalizacji biura ZETOM-CERT.
Nowy adres to:
ZETOM-CERT Sp. z o.o.
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

Aktualne są dotychczasowe numery: tel/fax: 22 843 84 09 tel. 22 853 17 58.
Wszelką korespondencję, prosimy kierować na nowy adres.Komunikat z dnia 04.3.2010

Nowelizacja normy ISO 9001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania

W lutym 2009 r. PKN opublikował polskie wydanie normy PN-EN ISO 9001:2009. PN-EN ISO 9001:2009 nie wprowadza dodatkowych wymagań w stosunku do PN-EN ISO 9001:2001 ani nie zmienia intencji tej normy. Zmiany normy poprawiają jej przejrzystość, spójność z rodziną norm ISO 9000, kompatybilność z ISO 14001 oraz ułatwiają jej stosowanie.

Ważność certyfikacji na zgodność z PN-EN ISO 9001:2001
(zgodnie z wytycznymi POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Komunikat nr 52 z dnia 6.01.2009 r.)
- Certyfikaty SZJ na zgodność w wymaganiami PN-EN ISO 9001:2001 tracą ważność po 15.11.2010 roku.
- Do 15.11.2009 certyfikacja/recertyfikacja może odbywać się w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001.
- Po 15.11.2009 nowa certyfikacja, bądź wznowienia będą prowadzone tylko w oparciu o wymagania PN-EN ISO 9001:2009.Komunikat z dnia 21.11.2008

Nowelizacja normy ISO 9001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania na podstawie informacji ze strony internetowej PKN

15 listopada 2008 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO opublikowała nowe wydanie międzynarodowej normy ISO 9001. Do Polskich Norm przez PKN zostanie ona wprowadzona początkowo metodą uznania jako EN ISO 9001:2008, przy równoczesnym wycofaniu PN-EN ISO 9001:2001. Polska wersja językowa (PN-EN ISO 9001) zostanie prawdopodobnie wydana w 2009 r.

ISO 9001:2008 nie wprowadza dodatkowych wymagań w stosunku do ISO 9001:2000 ani nie zmienia intencji tej normy. Prace nad nową normą ISO 9001 ograniczono do wprowadzenia zmian wcześniej określonych w założeniach do zmiany, a mianowicie tylko takich, które poprawiają przejrzystość normy, spójność z rodziną norm ISO 9000 i kompatybilność z ISO 14001:2004 oraz ułatwią jej stosowanie i tłumaczenie na inne języki.

Nowa norma zawiera dwa załączniki informacyjne: Załącznik A podający powiązania między ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 oraz Załącznik B wyszczególniający wszystkie wprowadzone zmiany w stosunku do ISO 9001:2000. Ułatwi to użytkownikom normy zidentyfikowanie zmian i korzystanie z normy.

Wnioski ZETOM-CERT
Wprowadzone zmiany są nieznaczne i w praktyce dla certyfikowanych klientów nie będą mieć znaczenia. Nowa norma zastępuje ISO 9001:2000, jednakże każda organizacja będzie miała, jak było poprzednio przy nowelizacji norm, około rok od jej publikacji na wprowadzenie wszelkich zmian. Nie powinno być żadnych kłopotów dla certyfikowanych organizacji, gdyż auditor na podstawie przeglądu dokumentacji (podczas auditu nadzoru, odnawiającego) określi stopień dostosowania do nowych wymagań normy ISO 9001:2008.Komunikat z dnia 01.7.2008

Informujemy, że została zmieniona norma odniesienia, dotycząca jednostek prowadzących certyfikację/rejestrację systemów zarządzania. Obowiązująca do tej pory norma PN-EN 45012:2000 została zastąpiona normą PN-EN ISO/IEC 17021:2007. Podstawowe zasady prowadzenia auditów i certyfikacji systemów zarządzania klienta wg wymagań ww. normy przedstawiono w dziale Informacje o usługach.