Referencje

"Prowadzony w październiku 2008 r. przez kierowaną przez Pana jednostkę certyfikującą, proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg zgodny z ustaleniami zawartej umowy."

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

"Przebieg procesu certyfikacji był zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie."

- Burmistrz Gostynia

"Proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg, zgodny z ustaleniami zawartej umowy, a auditorzy podczas auditu wykazali się dużym zakresem wiedzy merytorycznej. Miło nam poinformować, iż jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT "

- Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży

"Proces certyfikacji został przeprowadzony zgodnie z umową wyczerpując wymagania normy."

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Systemu Zarządzania Jakością

"Wszystkie audity realizowane były terminowo, sprawnie, zgodnie z ustalaniami zawartych umów. Na podkreślenie zasługuje wiedza, profesjonalizm i rzetelność pracowników firmy ZETOM-CERT Sp. z o.o."

- Prezydent Miasta Suwałk

"W trakcie przeprowadzonego auditu współpraca z auditorami przebiegała pomyślnie. Rzetelność i profesjonalizm auditorów oceniamy bardzo wysoko. Usługa została wykonana fachowo i z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001."

- Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

"Miło nam poinformować, że jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT i z pełną odpowiedzialnością dajemy swoją rekomendację."

- Starosta Legnicki

"Na szczególne uznanie zasługuje osobiste zaangażowanie i dyspozycyjność wszystkich przedstawicieli ZETOM-CERT. Dotychczasowa współpraca z firmą ZETOM-CERT potwierdza trafność naszego wyboru."

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu

"Uzyskany certyfikat na okres trzech lat był nadzorowany w oparciu o coroczne audity kontrolne, oceniamy, że usługa certyfikacyjna jest prowadzona przez auditorów charakteryzujących się dużą kulturą osobistą, wiedzą, doświadczeniem i znajomością obszaru oc"

- Pełnomocnik Dyrektora w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo

"Profesjonalizm, z jakim spotkaliśmy się zasługuje na najważniejsze uznanie. Listem tym wyrażamy nasze zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą ZETOM-CERT."

- Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

"W imieniu Euro-Centrum Sp.z o.o. składam serdeczne podziękowania za sprawne prozeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarzadzania jakością. Chcę podkreslić bardzo dużą życzliwość i elastyczność Państwa w stosunku do naszej firmy, co umożliwiło nam"

- Prezes Zarządu Euro-Centrum Sp. z o.o.

Strona główna » Informacje o firmie


Informacje o firmie

Jednostka certyfikująca ZETOM-CERT powstała w grudniu 1999 r. Głównym źródłem finansowania działalności ZETOM-CERT jest certyfikacja systemów zarządzania.

W celu dostosowania się do wymagań międzynarodowych, zbudowany został system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17021-1. W skład struktury organizacyjnej ZETOM-CERT wchodzą między innymi Rada Zarządzająca (Komitet Chroniący Bezstronność). Skład Rady Zarządzającej stanowią przedstawiciele organizacji, których interesy wiążą się z procesem certyfikacji, bez dominacji żadnej ze stron.

Dyrektor ds. Certyfikacji ZETOM-CERT pełni funkcję Kierownika jednostki certyfikującej i odpowiada przed Radą Zarządzającą za prowadzenie procesu certyfikacji zgodnie z obowiązującymi normami. Decyzje dotyczące przyznania certyfikatów wydawane są w oparciu o wyniki auditów certyfikujących oraz przeglądu całego procesu związanego z certyfikowanym klientem (w tym skarg, jeśli wystąpiły).

Usługi ZETOM-CERT dotyczące certyfikacji systemów zarządzania są dostępne dla wszelkich organizacji zarówno krajowych jak i zagranicznych (posiadających przedstawicielstwa w Polsce) niezależnie od ich: wielkości, rodzaju, statusu prawnego, dziedziny w jakiej działają, członkostwa w organizacjach.

ZETOM-CERT deklaruje nie stawiać nieuzasadnionych warunków finansowych lub innych.

Wszystkie organizacje ubiegające się o certyfikat ZETOM-CERT traktowane są na tych samych zasadach ustalonych w dokumentach systemu zarządzania. Kryteria oceny są zgodne z normami dotyczącymi systemów zarządzania i ograniczone do zagadnień związanych z zakresem certyfikacji będącej ich przedmiotem.

Ubieganie się organizacji o uzyskanie certyfikatu na system zarządzania jest działaniem dobrowolnym.

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

Jednostka Certyfikująca systemy zarządzania ZETOM-CERT:

  • identyfikuje, analizuje, dokumentuje i zapobiega sytuacjom, w których mógłby wystąpić konflikt interesów,
  • eliminuje zagrożenia wynikające z własnych interesów, czy też z samooceny własnych działań,
  • nie prowadzi certyfikacji innych jednostek certyfikujących w zakresie ich systemu zarządzania jakością,
  • nie prowadzi certyfikacji systemu zarządzania, który był konsultowany lub poddawany auditom wewnętrznym, w przypadku gdy powiązania pomiędzy organizacją konsultacyjną, a jednostką certyfikującą stanowią zagrożenie dla procesu certyfikacji,
  • nie podzleca auditów do organizacji konsultującej systemy zarządzania,
  • nie oferuje swoich usług w powiązaniu z organizacjami konsultującymi,
  • nie sugeruje oraz nie deklaruje, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza lub tańsza, gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultacyjnej,
  • nie wyznacza personelu do udziału w procesie certyfikacji danego klienta, jeżeli personel ten świadczył konsultacje u danego klienta przed upływem dwóch lat,
  • zobowiązuje się podjąć działania w reakcji na jakiekolwiek zagrożenia dla swojej bezstronności, wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji,
  • personel, zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny zobligowany jest do działania w sposób nienaruszający bezstronność i ujawnienia każdej sytuacji mogącej stanowić dla ZETOM-CERT konflikt interesów.

ZETOM-CERT gwarantuje rzetelną i przyjazną obsługę wszystkich organizacji, co wyrażone zostało w naszej Polityce Jakości.

Prezes Zarządu
ZETOM-CERT
12.09.2016