Referencje

"Prowadzony w październiku 2008 r. przez kierowaną przez Pana jednostkę certyfikującą, proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg zgodny z ustaleniami zawartej umowy."

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

"Przebieg procesu certyfikacji był zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie."

- Burmistrz Gostynia

"Proces certyfikacji miał profesjonalny przebieg, zgodny z ustaleniami zawartej umowy, a auditorzy podczas auditu wykazali się dużym zakresem wiedzy merytorycznej. Miło nam poinformować, iż jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT "

- Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży

"Proces certyfikacji został przeprowadzony zgodnie z umową wyczerpując wymagania normy."

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. Systemu Zarządzania Jakością

"Wszystkie audity realizowane były terminowo, sprawnie, zgodnie z ustalaniami zawartych umów. Na podkreślenie zasługuje wiedza, profesjonalizm i rzetelność pracowników firmy ZETOM-CERT Sp. z o.o."

- Prezydent Miasta Suwałk

"W trakcie przeprowadzonego auditu współpraca z auditorami przebiegała pomyślnie. Rzetelność i profesjonalizm auditorów oceniamy bardzo wysoko. Usługa została wykonana fachowo i z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001."

- Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

"Miło nam poinformować, że jesteśmy bardzo zadowoleni z usług świadczonych przez ZETOM-CERT i z pełną odpowiedzialnością dajemy swoją rekomendację."

- Starosta Legnicki

"Na szczególne uznanie zasługuje osobiste zaangażowanie i dyspozycyjność wszystkich przedstawicieli ZETOM-CERT. Dotychczasowa współpraca z firmą ZETOM-CERT potwierdza trafność naszego wyboru."

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu

"Uzyskany certyfikat na okres trzech lat był nadzorowany w oparciu o coroczne audity kontrolne, oceniamy, że usługa certyfikacyjna jest prowadzona przez auditorów charakteryzujących się dużą kulturą osobistą, wiedzą, doświadczeniem i znajomością obszaru oc"

- Pełnomocnik Dyrektora w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego Szczecin-Zdunowo

"Profesjonalizm, z jakim spotkaliśmy się zasługuje na najważniejsze uznanie. Listem tym wyrażamy nasze zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą ZETOM-CERT."

- Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

"W imieniu Euro-Centrum Sp.z o.o. składam serdeczne podziękowania za sprawne prozeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarzadzania jakością. Chcę podkreslić bardzo dużą życzliwość i elastyczność Państwa w stosunku do naszej firmy, co umożliwiło nam"

- Prezes Zarządu Euro-Centrum Sp. z o.o.

Strona główna » Informacje o usługach » Opis certyfikacji » Audit certyfikacyjny


Audit certyfikacyjny

 1. Organizacja składa Wniosek o rozpoczęcie procesu certyfikacji systemu zarządzania do ZETOM-CERT
 2. ZETOM-CERT ocenia Wniosek, w przypadku niejasności kontaktuje się z organizacją.
 3. Pozytywna ocena Wniosku stanowi podstawę do sporządzenia przez ZETOM-CERT projektu umowy, kosztorysu i warunków płatności za ocenę oraz powołania Zespołu auditorów.
  1. Na tym etapie organizacja ma prawo w uzasadnionych przypadkach wystąpić o zmianę składu auditorów. Na kolejnych etapach oceny, zmiana składu auditorów może wynikać jedynie z przyczyn losowych.
 4. Następnie następuje podpisanie umowy.
 5. Auditor wiodący kontaktuje się z organizacją, ustala zakres dokumentacji do badania wstępnego, terminy auditu, opracowuje Plan auditu oraz uzgadnia go z organizacją.
 6. Auditorzy ZETOM-CERT prowadzą audit.
  1. Badanie wytypowanej do auditu  dokumentacji.
  2. Prowadzenie auditu „na miejscu” w dwóch etapach. W organizacjach realizujących nieskomplikowane procesy oraz o małym zatrudnieniu dopuszcza się pominięcie części pierwszego etapu w obiektach klienta. Audit na miejscu zakończony spotkaniem zamykającym – organizacja otrzymuje od auditora wiodącego Protokół ze spotkania zamykającego audit wraz z ewentualnymi Protokołami niezgodności, jeśli nie stwierdzono niezgodności Raport z auditu przekazywany jest w ciągu 3 tygodni.
   1. W przypadku wystąpienia niezgodności auditor może wnioskować o: – wprowadzenie działań korygujących i przysłanie sprawozdania z ich wdrożenia – Raport z auditu przesyłany jest w ciągu 3 tygodni od daty otrzymania sprawozdania, – wprowadzenie działań korygujących i przeprowadzenie re-auditu w obszarach, w których stwierdzono niezgodności – sporządzane jest Raport końcowy z auditów przesyłany w ciągu 3 tygodni od daty ich zakończenia.
   2. Badanie auditowe może być przerwane:
    - na wniosek auditora wiodącego za zgodą organizacji, w przypadku stwierdzenia niezgodności krytycznych uniemożliwiających udzielenie rekomendacji o przyznanie certyfikatu,
    - na wniosek auditora wiodącego, w przypadku sytuacji uniemożliwiających prowadzenie auditu. O sytuacjach takich auditor wiodący natychmiast informuje ZETOM-CERT. Dalsze postępowanie ustala Dyrektor ds. Certyfikacji w porozumieniu z organizacją.
 7. Następnie następuje ocena Raportu z auditu oraz przegląd procesu związanego z certyfikowanym klientem (w tym skarg, jeśli wystąpiły).
 8. ZETOM-CERT wydaje Decyzję odnośnie certyfikatu. Potwierdzenie Decyzji wysyłane jest do organizacji wraz z formularzami Zamówienie certyfikatu oraz Pomiar zadowolenia klienta. Formularze mogą być przesyłane również na nośnikach elektronicznych
  1. W przypadku negatywnej Decyzji, nie mają zastosowania punkty 9 i 10.
 9. Następnie następuje dostarczenie certyfikatów do organizacji.
 10. Finalnie ZETOM-CERT aktualizuje na stronie www.zetom-cert.com.pl wykaz jednostek posiadających certyfikat ZETOM-CERT.

Zasady certyfikacji organizacji wielooddziałowych metodą próbkowania

Ten rodzaj certyfikacji może być stosowany dla organizacji spełniających poniższe wymagania:

- w strukturze organizacyjnej wyodrębniona jest centrala i powiązana z nią sieć biur lokalnych lub filii ,

- oddziały są objęte wspólnym systemem zarządzania wprowadzonym i nadzorowanym przez centralę,

- wyroby dostarczane przez wszystkie oddziały są wytwarzane tymi samymi metodami i wg tych samych procedur.

Zaletą tego podejścia jest obniżenie kosztów certyfikacji, natomiast wadą – konieczność cofnięcia certyfikatu, jeżeli centrala lub którykolwiek z oddziałów nie spełnia warunków certyfikacji.

Podczas opracowywania oferty ZETOM-CERT ustala, czy organizacja może być poddana ocenie jako wielooddziałowa. Jeżeli ocena jest pozytywna, stosowana jest procedura próbkowania miejsc objętych auditem. Próbka jest częściowo selektywna, a 25% próbki wybierane jest losowo. Minimalna ilość oddziałów objętych wizytą podczas auditu wynosi pierwiastek kwadratowy z liczby oddziałów plus centrala.

Wynik auditu będzie negatywny jeżeli centrala bądź którykolwiek z oddziałów nie spełnia warunków certyfikacji.

ZETOM-CERT wydaje certyfikat z nazwą i adresem centrali. Listę oddziałów zamieszcza w certyfikacie lub w załączniku.

Pozostałe działania podczas certyfikacji organizacji wielooddziałowych prowadzone są zgodnie z zamieszczonymi procedurami.

Ocena przedwstępna

Na życzenie organizacji może być przeprowadzona ocena przedwstępna w celach komercyjnych, bez możliwości późniejszego prowadzenia procesu certyfikacji w zakresie akredytacji (w zakresie akredytacji audit przedwstępny jest zastąpiony auditem I-go etapu) . Najczęściej czas trwania takiego auditu wynosi od 1 do 4 dni. Przebieg auditu przed-wstępnego jest taki sam, jak podczas auditu certyfikacyjnego.
Na spotkaniu zamykającym audit, organizacja otrzymuje Protokół ze spotkania zamykającego audit wraz z ewentualnymi Protokółami niezgodności. Jeśli nie stwierdzono niezgodności ZETOM-CERT przesyła Raport z auditu w ciągu 3 tygodni.

 1. Następnie następuje ocena Raportu z auditu oraz przegląd procesu związanego z certyfikowanym klientem (w tym skarg, jeśli wystąpiły).